خوب است دیگران هم در همین حدود، تاریخی با همین سیاست بنویسند؛ به شرطی که متکی بر اسناد باشد تا از امتزاج و اختلاط این تاریخ، مردم بی‌طرف بتوانند نتیجه مطلوب را به‌دست آوردند و الا اگر بنا باشد ما که خود در کار بوده‌ایم چیزی ننویسیم، دیگران هم که در کار [بودند] ، سکوت کنند تاریخ این مدت نیز مانند تاریخ مشروطیت و تواریخ دیگر کشور از میان خواهد رفت و وقتی به فکر جمع‌آوری خواهند افتاد که دیگر نه سندی دردسترس کسی باقی است و نه اطلاعاتی و یادداشتی و مسموعات صحیحی باقی مانده است و این خطاست!

منبع: بهار، ملک‌الشعرا ( ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ - ۱۸ آذر ۱۲۶۵ هجری شمسی )، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، انقراض قاجاریه، چاپ رنگین، تهران.۱۳۲۳