قانون تحدید تریاک با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی از سوی طیف‌های گوناگون جامعه روبه‌رو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه‌هایی بودند که با نوشتن شکایات و فرستادن تلگراف‌هایی خواستار حذف، تغییر یا تعدیل این قانون شدند. به‌طور کلی واکنش تجار را به منزله نمونه‌ای از قانون‌مداری طیفی مهم از جامعه ایران، که سهم بزرگی در مشروطه داشتند، قابل توجه بود. قانون تحدید تریاک با وجود مخالفت‌ها توانست موانع را بشکند و راهی باز کند تا ایران را به سوی نخستین گام‌های اجرای قانون و حاکمیت آن در جامعه سوق دهد.

منبع: محمدرضا علم، فاطمه حاجی‌آبادی، واکنش تجار در برابر قانون تحدید تریاک براساس اسناد مجلس شورای اسلامی، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۵.