به گفته مورخان سفر اول و دوم تا حدودی شاه قاجار را به ادامه اصلاحات ترغیب کرد. احداث خط‌ آهن، ورود دستگاه چاپ، تحکیم مناسبات دوستانه ایران با روسیه، آلمان، اتریش و فرانسه، تشکیل یک نیروی نظامی به سبک نظام اتریش و نیروی دیگری به شیوه قزاق روسیه، از نتایج سفر اول و دوم ناصرالدین‌شاه بوده است، اما در سفر سوم، انگیزه پیشرفت و اصلاحات کاملا رنگ باخت و شاه در این سفر امتیازات سنگینی به اروپاییان و به‌ویژه انگلیسی‌ها داد. در این سفر، طالبوف با کسب اطلاعات درباره مقدار و چگونگی تجارت محصول توتون و تنباکوی ایران با کمک اعتمادالسلطنه و موافقت امین‌السلطان با پیشنهاد گفت‌وگو، امتیاز فروش و صدور دخانیات ایران را از شاه گرفت.  ناصرالدین شاه خاطرات روزانه و شرح این سفر را به قلم خودش مکتوب کرده که از جمله سفرنامه‌های مهم و خواندنی آن دوران است.