ما آزادیخواهان یک آرزو و عقیده داریم، ما همه می‌گوییم مشروطیت حقیقی در مملکــت حکمرانی کند، نفوذهای شــخصی و امتیازات ملغی و منســوخ شود، حاکمیت ملت واقعیت داشــته باشــد ـ یعنی براساس حاکمیت ملت تکیه و اســتناد نماید ـ ما می‌گوییم عدالت، مساوات و آزادی باشد.

- از نطق‌های خیابانی در فروردین ماه ۱۲۹۹