پوست بعضی از تخم‌مرغ‌های مخصوص بازی را به وسایلی سخت و سفت می‌کنند تا زود نشکند. ایرانیان بر این باورند که تخم‌مرغ مایه پیدایی و تکوین حیات و موجودات است از این‌رو تخم‌مرغ‌های زیادی را به نقش‌ها و رنگ‌های شاد و زیبا رنگ می‌کنند و به هم هدیه می‌دهند. برخی از این تخم‌مرغ‌ها چنان منقش شده‌اند که هر کدام سه دوکا بها یافته‌اند. پادشاهان هرسال پانصد تخم‌مرغ را که هر کدام با آب طلا زرنگار شده و روی هر یک چهار صورت به شیوه مینیاتور نقش شده در سینی‌های طلا می‌نهند و برای زنان خود می‌فرستند. من چند عدد از این تخم‌مرغ‌ها را به‌دست آورده و با خود آورده‌ام.»

منبع: علیرضا دارابی، «نوروز از دید سفرنامه‌نویسان دوره صفویه و قاجاریه»، فرهنگ مردم ایران، ۱۳۹۵.