«شاه‌عباس درباره تجار جلفا انواع عنایات ملوکانه را مبذول داشت. به قدری وضع اجتماعی و تجاری ارمنیان مساعد شد که در عرض ۳۰ سال صاحب چنان مکنتی شدند که در میان ایشان تعداد کسانی که مالک ۱۰۰ هزار تا ۴ کرور پول و سکه طلای رایج اروپای قرن ۱۷ میلادی بودند، به بیش از ۶۰ نفر رسید.

- منبع: فیروز اشراقی، اصفهان از دید سیاحان خارجی، گزارش آنتوان شرلی