طی دوران صفوی (شاه طهماسب) در میان ممالک شرقی، بازرگانی ایران با هندوستان بسیار گسترده‌تر بود و گذشته از ابریشم، اقلام گوناگونی را در بر می‌گرفت. مهم‌ترین صادرات ایـران بـه هنـد ابریشـم و کالاهای ابریشمی بود. یکی از بهترین نوع ابریشم تولیدی ایران معروف به «میلانی» بود که در خراسان تولید می‌شد و بیشتر آن به هندوستان صادر می‌شد.

- فلور، ویلم، اولین سفرای ایران و هلند، به کوشش داریوش مجلسـی و حسـین ابوترابیـان، تهران، طهوری، ۱۳۵۶.