اغلب نارسایی‌ها و کمبودها را پیشه‌وران و کسبه توانگر جبران می‌کردند. چنان‌که در زمان حکومت شاه عباس اول مسگری ساده، ملقب به مقصودبیگ که با کسب ثروت، بسیار توانگر شده بود، امکاناتی چون بازارچه، چهارسوق و کاروانسرا ایجاد کرد. همه این بناها در شمال شهر میدان شاه در اصفهان برجای مانده و هنوز به نام او مشهور است. حاجی سید حسین صباغ، آب انباری چهار فصلی را در بازار صباغان برای پیشه‌وران و کسبه احداث کرد. آب انبار مشابهی در کاشان توسط حاجی باقر شعرباف در عهد شاه عباس دوم ساخته شد. مساجد و مدارس ساخت کسبه و پیشه‌وران بی‌شمار است. مانند مسجد حمالان، مسجد شیره‌پزان و مدرسه کاسه‌‌گران در اصفهان که همگی در دوره صفوی ساخته شده و امروز نیز برجای مانده است.

 منبع: مهدی کیوانی، پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی، ترجمه یزدان فرخی، نشر امیرکبیر، ‌۱۳۹۲.