در پی تصرف بغداد از طرف سپاه هلاکوخان، مسوولیت رتق و فتق و اداره امور اقتصادی و تجاری آن شهر به خواجه نصیرالدین سپرده شد.

- تاریخ مختصرالدول، ابن العبری (۱۳۶۴)