موضوع دیگر آن است که به نظر می‌رسد، همیشه آنچه در گذشته هست برای ایرانیان ارزش بیشتری دارد. گذشته گویی همواره جذاب‌تر از حال است. یعنی هر تغییری که رخ می‌دهد پس از مدتی باز رجعتی به گذشته وجود دارد. نکته دیگر که دکتر پرویز پیران نیز به آن پرداخته، آن است که در مجموعه کثیر جنگ‌هایی که ما داشتیم، هرجا که قرار بود ایرانیان بین امنیت و آزادی دست به انتخاب بزنند، امنیت را انتخاب می‌کنند. گویی مردم به یکباره از هرج و مرج بیزار می‌شوند. مثلا کتب خاطرات دوره استبداد صغیر را که مطالعه می‌کنیم بازاریان از بسته شدن بازار و اعتصابات خود به تنگ می‌آیند و از کرده خود در راستای بست‌نشینی و اعتراض ابراز پشیمانی می‌کنند و به آن فتنه‌ای می‌گویند که نظم‌شان را از میان برده است.

منبع: سخنرانی دکتر سمیه توحیدلو در نشست حیات اقتصادی ایرانیان در دوره قاجار، ۱۷ بهمن ۱۳۹۶.