- منبع: خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طلوعی ‌تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

کارهای بانک مرکزی ادامه داشت و ما نیز در جریان بودیم. تا اینکه چند هفته قبل از انقلاب، بانک مرکزی نامه نوشت که به بانک مرکزی برگردم.

در آن زمان در بانک مرکزی، یک شورا به نام هیات نظارت بر بانک مرکزی تشکیل شده بود. بچه‌های بانک مرکزی یعنی انقلابیون، هیات عامل بانک مرکزی را حذف کردند و هیات نظارت تشکیل شد.  این هیات نظارت هم ۷ نفر بودند و بنده را در هفته‌های قبل از پیروزی انقلاب به‌عنوان رئیس این هیات انتخاب کردند. در روزهای قبل از پیروزی انقلاب، کنترل بانک‌ها از دست افراد قبلی بیرون آمد و در هر بانک، کارمندان یک عده را انتخاب می‌کردند که بانک را اداره کنند.

- به نقل از گفت‌وگویی با دکتر علی رشیدی