درانتخابات پارلمانی سال ۱۳۲۲ ایران که نتایج آن ۱۵ بهمن ماه همان سال انتشار یافت، دکتر مصدق به عنوان نماینده اول تهران انتخاب شد. در نخستین انتخابات پس از استقرار مشروطیت، دکتر مصدق از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود که پس از تبدیل زادروز او از تقویم قمری به خورشیدی، کسر نصاب سنی! آورده و انتخاب او هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رد شده بود.