کتاب «نبرد من» یکی از موثرترین کتاب‌‌های قرن بیستم است… زیرا در برابر هر کلمه‌ آن ۱۲۵ جان و برای هر صفحه ۴.۷۰۰ جان و برای هر فصلش بیش از ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر کشته شده‌اند.

- نرمال کازینز، محقق و نویسنده