وقتی قوای روس و انگلیس و آمریکا وارد خاک ایران شدند در تهران و سایر شهرهای ایران برای خود محل استقرار گرفتند؛ خیلی از ادارات و سربازخانه‌ها و بیمارستان‌ها در اختیار آنها قرار گرفت و قوت لایموت آنها از شهرهای ایران تهیه شد دو ماه بیشتر طول نکشید که ایران دچار کمبود مواد غذایی شد. گرانی، سرسام آور شد. نان و مواد غذایی را با کوپن در اختیار مردم قرار می‌دادند. سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ عده زیادی از مردم در اثر فقر مردند و همه روزه در خیابان‌های شهرها عده‌ای از بیماری جان می‌دادند. تا پایان جنگ این وضع در ایران استقرار داشت.

- به نقل از گفت‌وگویی با دکتر باقر عاقلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه

 منبع: تاریخ شفاهی