این سازمان جهانی تا سال ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۴ خورشیدی)، رسمیت اجرایی داشت که در طی این مدت، به تناوب ۵۸ عضو داشت. ایران نیز به‌عنوان عضو اصلی در این سازمان پذیرفته شد و در روز ۴ بهمن ماه ۱۳۰۰عهدنامه‌های منعقده بین ایران و افغانستان و ایران و روسیه و همچنین قانون عضویت ایران در جامعه ملل مورد تایید احمد شاه قرار گرفت.