در قسمت داخلی خود حمام یک سکوی کوچک رو به قبله برای ادای نماز وجود داشت. در سمت بالایی اتاق یک حوض یا یک مخزن بزرگ آب گرم قرار داشته که در کنار آن نیز مخزن آب سردی می‌ساختند. در بهار برای حمام‌ها جشن گلریزان برپا می‌کردند. در این فصل حمام‌ها را به شکل زیبایی تزئین می‌کردند. این جشن از یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید. طی این جشن از مشتریان با رقص، موسیقی و شربت و ... پذیرایی می‌شد. ترتیب حمام‌ها به‌صورتی بود که یک روز مردان و یک روز زنان برای استحمام می‌رفتند. حمامی که کریم خان در شیراز ساخت حمامی مخصوص بزرگان و اشراف و خوانین بزرگ و سپاهیان و خانواده آنان بود.

منبع: پژمان افخمی عمله قشقایی، «بررسی آداب و رسوم زندگی اجتماعی ایرانیان دوره زندیه با تکیه بر سفرنامه‌های اروپایی»، تاریخ‌نو، ۱۳۹۶