هزینه‌های جنگ صدام در برابر ایران

صدام احساس ناامیدی عمیقی از اعراب و جهان می‌کرد و این ناامیدی کام او را تلخ کرده بود. عراق در جنگ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار هزینه کرده بود که ۴۰ میلیارد دلار آن را کشورهای عربی پرداخته بودند. صدام این‌گونه برداشت می‌کرد که عراق مسوولیت نمایندگی از دیگران را نیز تحمل کرده است و این‌گونه می‌دید که او سدی در برابر رویاهای ایران برای صدور انقلابش بوده و فروپاشی او حکومت‌ها را در منطقه سرنگون خواهد کرد.

- منبع: «خانه دیکتاتور کاخ یا گور»، غسان شربل، ترجمه: علی موسوی خلخالی، انتشارات «دنیای اقتصاد»، چاپ اول، ۱۳۹۶