۳۵ روز بعد هندرسون پیشنهاد تازه انگلستان را که مورد تایید آمریکا هم قرار گرفته بود، به دکتر مصدق تسلیم کرد که ضمن آن ملی شدن صنعت نفت ایران و مالکیت دولت ایران بر آن به رسمیت شناخته شده بود، اما قیمت‌گذاری و فروش در دست ایران نبود و به علاوه، بر امور فنی آن باید کارشناسان خارجی نظارت می‌کردند که مصدق آن را هم مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملی خواند.