پیشنهاد هندرسون به مصدق

۳۵ روز بعد هندرسون پیشنهاد تازه انگلستان را که مورد تایید آمریکا هم قرار گرفته بود، به دکتر مصدق تسلیم کرد که ضمن آن ملی شدن صنعت نفت ایران و مالکیت دولت ایران بر آن به رسمیت شناخته شده بود، اما قیمت‌گذاری و فروش در دست ایران نبود و به علاوه، بر امور فنی آن باید کارشناسان خارجی نظارت می‌کردند که مصدق آن را هم مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملی خواند.