اصرار ورزیده بود که موتورسیکلت‌‌سوارانی که قرار بود نیکسون را از فرودگاه به کاخ ببرند نه یک بار بلکه دو بار تمرین کنند آن هم در شب، تا اختلالی در امر عبور و مرور ایجاد نشود. می‌گفتند کلیه اشخاص سرشناس تهران از جمله نخست وزیر و وزیر دربار و اعضای سفارت آمریکا به جز شاه و ملکه دو شب را صرف رفتن به فرودگاه و ایستادن در محل توقف هواپیما و دست دادن با کسانی که نقش نیکسون و همسرش را ایفا می‌کردند و پیاده و سوار شدن به خودرو‌ها و بازگشت به شهر کردند.

- منبع: کتاب آخرین سفر شاه،ویلیام شوکراس