سرانجام فتوای میرزای شیرازی در روز پنج‌شنبه اول جمادی الاول ۱۳۰۹ هجری قمری صادر و تحریم مصرف تنباکو در سراسر کشور اجرا شد. در تبریز علمای شهر در کنار بازاریان با درجات مختلف فعالانه شرکت انقلابی داشته و به تهدیدها و تذکرات مظفرالدین میرزا ولیعهد که ساکن تبریز بود اعتنایی نکردند و سرانجام دولت ناصرالدین شاه تحت فشار شدید قاطبه مردم، مخصوصا بازاریان و علما، قرارداد تالبوت و رژی را لغو می‌کند.

منبع: وحید شاهسوارانی، «بررسی نقش و جایگاه کهن‌شهر تبریز و بازار آن در منابع مکتوب»، فصلنامه علمی، آموزش و پژوهشی، ۱۳۹۲.