من احساسات ایــرانیان را درک می‌کردم، زیرا این موضوع به نظر آنها حــیله‌آمیز می‌رسید که دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به‌عنوان سهامدار عمده شرکت نفت انگلیس و ایران، مبالغ هنگفتی به‌عنوان مالیات دریافت کند و از پرداخت سود سهام بیشتر به دولت ایران خودداری ورزد.

- آنتونی ایدن، وزیر خارجه انگلیس در دوره دولت دکتر مصدق