در یکی از عرایضی که در اسناد مجلس تحقیق مظالم، موجود است به عریضه لیلی صبیه استاد اسماعیل نطنزی بر می‌خوریم: «بعضی اهل نطنز در سال مجاعه (قحطی)، قریب هزارتومان ملک و باغ و خانه من را بدون وجه شرعی ضبط نمودند و خود دست خالی به کاشان آمده، شوهر نمودم.» حاج سیاح محلاتی در بازدید از مناطق حاصلخیز اطراف نیشابور می‌نویسد: «از نکبت ایران است که املاک و دهات سابقا ملک زارعان و خرده مالک بوده، کم‌کم مدتی در هر بلوک و ناحیه، عده‌ای قوی‌تر شده که خوانین باشند. و املاک بسیاری را به ظلم از دست ضعفا گرفته»

منبع: داریوش رحمانیان، مهدی میرکیایی، «تاثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری»، مطالعات تاریخ اسلام، ۱۳۹۳.