دومین اخراج هندیان از قندهار در دسامبر ۱۶۵۰ صورت گرفت. در سال‌های ۱۶۵۲ و ۱۶۵۳ نیز ارتش ایران دو بار دیگر به تجاوز هندیان به آن شهر پایان داد. در بیرون راندن دوم، سوم و چهارم هندیان از شهر قندهار تنها از واحدهای نظامی مستقر در پادگان‌های هرات و کرمان و نیروهای ضربتی مستقر در ارگ بم استفاده شده بود، زیرا هندیان آن چنان توانمند نبودند که لازم باشد سپاه مرکزی مستقر در اصفهان برای دفع آنها فرستاده شود. پس از لشکرکشی سال ۱۶۴۹ که شاه عباس دوم سپاه اصفهان را با خود برده بود، دو واحد توپخانه از این سپاه به‌دلیل احتیاط در هرات و ارگ بم باقی مانده بودند. پادگان هرات محل استقرار سپاه خراسان بود.