در کاشان یک کارگر خوب شعرباف، در سال ۱۲۸۰ روزی نیم قران مزد می‌گرفت. این مزد مقارن انقلاب مشروطه، ۵/ ۱ تا ۷ قران برای مردان و نیم تا یک قران برای زنان و نیم قران برای کودکان بود. این مزد کسانی بود که از خود دستگاهی نداشتند و به‌صورت کارگر در کارگاه‌های دیگران کار می‌کردند.

- فوران، جان (۱۳۷۸) مقاومت شکننده. ترجمه احمد تدین، تهران: رسا