مقدار زیادی کار عقب افتاده بود. شرفیابی من طول کشید. از جمله کارهای مربوط به خرید ۳۰۰ تانک چیفتن از انگلستان و خاتمه کار شبکه مخابرات که بالاخره به‌صورت دربست (turnkey) هر دو فاز آن ۲۰۰ میلیون دلار تمام بشود. و تلگرافات خارجی و کارت‌های کریسمس شاهنشاه و هدایا و هدایا و هدایا.

-منبع: یادداشت‌های اسدالله علم، جلد دوم ۱۳۵۱ و ۱۳۴۹