کلنل ییت، کفیل کنسول‌گری انگلیس در مشهد شده درباره شدت خسارات زلزله قوچان می‌نویسد: «در هفدهم نوامبر ۱۸۹۳م./  ۱۳۱۰ ق. مشغول شام بودیم، زمین‌لرزه شدیدی مشهد را تکان داد. یک دفعه ساختمان که کلا محکم بود و دیوارهایش بیش از یک متر ضخامت داشت به شدت تکان خورد و ناگهان متوجه شدم که در ایوان هستم. زلزله شدید و زمان آن نیز نسبتا قابل توجه بود. بعد از تمام شدن آن فریاد الله‌اکبر از تمام گوشه و کنار شهر بلند شد. تا آن زمان ندیده بودم که انسانی این‌قدر بلند خدا را صدا کند و از او کمک بخواهد. در اثر این زلزله شهر قوچان نابود شد.»

منبع: ییت، چارلز ادوارد. ۱۳۶۵. سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت‌الله روشنی و مهرداد رهبری. تهران: انتشارات یزدان، ص ۴۹.