در آن وقت قریب به چهل و پنجاه هزار خانه خراب شده بود سوای مساجد و رباط و حمام و بازار، تخمینا به‌قول تبریزیان ۶۰ هزار کس فوت شده بود سوای مردم غریب که از تمامی ممالک محروسه در آنجا آمده بود و از ایشان در بازار و حمام قریب به ۴۰ هزار کس فانی شده که مجموع ۱۰۰ هزار کس باشد.

- به نقل از یک دست‌نوشته مربوط به قرن دوازدهم ه.ش به شماره ۵۶۷۷ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.