اگر سه روز دیگر به سفر خود ادامه دهیم می‌رسیم به دشت بزرگ نیکویی که کوه‌های بلند آن را در میان گرفته است و در میان آن محل وسیعی به نام خوی قرار دارد که در روزگار قدیم شهری بزرگ بوده است.»

- منبع: سفرنامه‌های ونیزیان در ایران