به این جهت از دیرباز بر سر مرزها و سرحدات ایران با سایر دول مقررات قرنطینه اجرا می‌شد. اما در سال ۱۳۲۴ق (۱۲۸۵ش)، مجلسی به نام مجلس حفظ‌الصحه دولتی ایجاد شد و مقررات قرنطینه را در بنادر و نقاط مرزی به تصویب رساند. در سال ۱۳۲۹ق (۱۲۹۰ش) شورای بهداشتی تهران که از ادارات وابسته به مجلس حفظ‌الصحه به‌شمار می‌رفت در اقدامی تازه برای «صحت عمومی» بودجه مخصوصی تعیین کرد. چون این تصمیم جهت رفاه حال عموم تعیین می‌شد، تمام اموری که بعدها جنبه عام‌المنفعه پیدا کرد، تحت‌الشعاع آن قرار گرفت.

منبع: الهام ملک‌زاده، «وضعیت امور خیریه تهران در دوره مشروطیت»، گنجینه اسناد، ۱۳۸۵.