در ساخت این کوی شهرداری تهران، بانک ملی و بانک رهنی مشارکت داشتند و مسوولیت اصلی بر عهده بانک رهنی بود ساخت کوی در سال ۱۳۲۹ ش. پایان یافت و اسکان مردم و رضایت دولت و معماران از این برنامه باعث دلگرمی برای ساخت کوی‌های بعدی شد.

- به نقل از مقاله «کوی‌های مسکونی کوتاه مرتبه تهران در دوره پهلوی دوم»، نوشته حامد طالبی، عیسی حجت، محمد فرضیان، نشریه معماری و شهرسازی دوره ۱۹- شماره ۱- بهار ۱۳۹۳