کردها در دوران شاه عباس اول، به‌صورت گسترده، در تاریخ صفویان وارد شدند و نقش پررنگ و مثبتی را در جریانات این دوران داشتند. ایلات کرد، به سبب موقعیت حساس جغرافیایی که داشتند، از دو طرف، یعنی از سوی صفویان و عثمانی‌ها، مورد توجه بودند.

- مک داول، دیوید (۱۳۸۰.) تاریخ معاصر کرد. ترجمه ابراهیم یونسی. چاپ اول. تهران: انتشارات پانیذ.