«... همه چیز برایش قمار بود. قمارهای کلان و طولانی او معروف است. تیمورتاش فوق‌العاده عجول بود، در هیچ کاری مقتضیات زمان و مکان و غرائب و ظرافت‌های احوال را در نظر نمی‌گرفت. بالفطره مستبد و خودخواه بود. اطمینانی بیش از حد به خودش داشت و شدیدا مغرور بود.»

- منبع: غنی، قاسم، یادداشت‌های دکتر قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، تهران، نشر زوار، ۱۳۶۷، جلد ۱ صفحه ۱۶۷