«به ویلیام فریزر (رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس) تذکر دادم که عده زیادی از ایرانیان نسبت به حساب‌های شرکت نفت ایراد دارند و می‌گویند معلوم نیست سهم دولت ایران (که در آن زمان ۲۰ درصد از منافع خالص بود) بر پایه صحیحی حساب شده باشد و اضافه کردم که بسیار بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران که در موسسه شما شریک هستند، حساب‌ها و دفاتر شرکت را در اختیار دولت ایران بگذارید، او در جواب این جمله را ادا کرد: مگر از روی نعش من رد شوند.»

- منبع: خاطرات ابوالحسن ابتهاج، رئیس اسبق بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه