لنین شخصا در اعلامیه‌ای که در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷ به امضای او صادر شده بود، عهدنامه اوت سال۱۹۰۷ انگلستان و روسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی‌طرف فی‌مابین و ضمائم محرمانه آن را از درجه اعتبار ساقط اعلام و تاکید کرد که هرگونه قراردادی که با استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادی ایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند، ابطال می‌شود.‌ روشنفکران ایران این اقدام دولت تازه تاسیس شوروی را ستودند.‌