با وجود پیاده شدن تفنگداران انگلیسی در ساحل بوشهر، مقاومت مردم معمولی در کوچه‌ها و خانه‌ها ادامه داشت. دولت انگلستان اول نوامبر (۳۹ روز پیش از آن) به دولت ایران اعلان جنگ داده بود. این اعلان جنگ در پی بی‌اعتنایی تهران به اخطارهای انگلستان که نیروهای نظامی خود را از هرات و غرب افغانستان خارج سازد صادر شده بود. مقامات تهران به سفارت انگلستان در تهران اشاره کرده بودند که نباید انتظار داشت که اصلی‌ترین منطقه وطن را ترک گویند. دولت انگلستان جرات لشکرکشی به هرات از راه زمین و جنگ با ایران در آن منطقه را نداشت. جنگ انگلستان با ایران بر سر هرات تا چهارم آوریل سال ۱۸۵۷ (به مدت ۱۷ ماه) ادامه داشت و طبق قرارداد پاریس به پایان رسید.