۵ هزار سرباز هندی کل ایران را زیر و رو می‌کنند و...؛ وقتی کسی حالت ایران را با اوضاع فرنگ (غرب) تطبیق می‌کند، غریق حیرت می‌شود که با این همه نعمات طبیعی که خداوند عالم به ایران عطا فرموده، اولیای این دولت باید چقدر تدبیر کرده باشند که چنین ملکی را به اینچنین ذلت رسانیده باشند؟!

- از متن نامه میرزا‌ملکم‌خان به میرزا جعفرخان مشیرالدوله