احمد خان دریابیگی همچنین اولین لباس نیروی دریایی ایران را طراحی، ناخدایان و مهندسان ایرانی را به جای آلمانی‌ها مسوول امور کشتی کرد و برای ناخدایان و کارکنان کشتی حقوق منظمی تعیین کرد. کشتی پرسپولیس در دوره رضاشاه در فاصله دوکیلومتری جنوب شرق بندر بوشهر پهلو گرفت که با گذشت زمان به زیر آب رفت. در اخبار شنبه ۲۳ فروردین سال ۱۳۰۶ خورشیدی، با اشاره به ۴۱ سال استفاده از کشتی پرسپولیس و ضرورت تعمیر آن چنین آمده ‌است: «طبق راپورت واصله از حکمران بنادر، کشتی پرسپولیس اخیرا محتاج به تعمیر شده ‌است. از طرف وزارت داخله شرحی به وزارت مالیه نوشته شده که چون کشتی مزبور مورد احتیاج ماموران کشف قاچاق و... است، مقتضی است هر چه زودتر برای تعمیر آن اقدامات لازم به عمل‌ آید.»