برای من، غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه معنای جغرافیایی، بلکه دو مفهوم اقتصادی است، غرب یعنی ممالک سیر و شرق یعنی ممالک گرسنه. ما ملل درحال رشد، سازنده ماشین نیستیم، اما به جبر اقتصاد و سیاست، و آن مقابله دنیایی فقر و ثروت، باید مصرف‌کنندگان نجیب و سر به راهی باشیم برای ساخته‌های غرب.

- جلال آل‌احمد، غربزدگی