می‌توان دریافت که دانشمندان ایرانی در دوره‌ای که در شاهنامه فردوسی به نام دوره پادشاهی جمشید نام برده شده ‌است، موفق به اختراع کشتی و فنون دریانوردی و دریاپویی شده‌اند.  «گذرکرد زان پس به کشتی بر آب ز کشور به کشور برآمد شتاب»‌کشتیرانی در آب‌های ایران از دیرباز انجام می‌شده و با توجه به این سنت دریانوردی، نیاز به کشتی‌سازی و سودجستن از ابزارهای دریانوردی در ایران وجود داشته‌ است. نخستین کشتی‌هایی که در رودخانه‌های میانرودان (بین‌النهرین) آمدوشد می‌کردند، به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شدند و ابزار حرکت دادن آنها پارو بوده است. ناوهای ایرانی در زمان هخامنشیان، بزرگ‌ترین کشتی‌های جنگی زمان خود بودند که سه ردیف پارو‌زن و بادبان داشتند و با سرعت ۸۰ میل دریایی در روز حرکت می‌کردند. هر نبردناو حامل ۲۰۰ جنگجو بود که ۳۰ نفر از آنها سربازان زبده پارسی و تکاور بوده‌اند. نیروی دریایی ایران در زمان ساسانیان نیز قدرت مطلق در دریای پارس و اقیانوس هند بوده که زیربنای فرهنگ دریانوردی و دریاپویی مسلمانان را تشکیل داد.

بخشی از یک مقاله به قلم جعفر سپهری