اداره غله و نان، عهده دار جمع‌آوری غله و اداره کردن امور نانوایی‌ها و توزیع نان و آرد بود. این قسمت شامل اداره غله، اداره نان تهران، اداره سیلو، اداره نانوایی مرکـزی تهـران، اداره برنج، اداره حسابداری، اداره کارپردازی و کارگزینی بود. رئیس کل قسمت غله و نان مستقیما در مقابل رئیس کل دارایی مسوول بود. به این ترتیب، وظایف این بخـش نیـز در شمار وظایف اقتصادی میلسپو قرار گرفت. یکی از اقدامات میلسپو برای کنترل قیمت‌ها، تاسیس «قسمت تثبیت قیمت‌ها» بود کـه وظیفه گسترده‌ای داشت؛ از جمله وظایف آن، صدور انواع جـوازهـا و تعیـین میـزان آن برای خرید کالاهای انحصاری از جمله غلات و آرد بـود. ورود و صـدور ایـن اجنـاس، منوط به جواز یا اجازه ای بود که قسمت تثبیت قیمت‌ها صادر می‌کرد.

- بخشی از یک تحقیق به قلم کریم سلیمانی و جمیله عزیزخواه مندرج در مجله مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، سال سوم، شماره دوازدهم، تابستان ۱۳۹۱