با این حال ایران گاهی ناچار از انجام چنین معاملات نابرابری به منظور جلوگیری از ضرر یا کسب سود اندک بود. در نخستین روز آذرماه سال ۱۳۰۰ کمیسیون اجناس با حضور آقایان آیت الله‌زاده، نجد السلطنه، حاجی قائم‌مقام، شاهزاده سالار مظفر، حاج حسین آقا، پیشکار مالیه، رئیس بلدیه و امین دفتر مالیه در اداره مالیه مشهد برگزار شد. پس از مذاکرات طولانی با توجه به وضع مطلوب محصول در آن سال و با توجه به اینکه محصولات سال‌های قبل هنوز باقی‌مانده بود، تصمیم گرفته شد بیست هزار خروار جنس به تجار روسیه فروخته شود.