این کارخانه با نیروی کارگران ایرانی چند سال با موفقیت به ابریشم‌کشی و تولید محصول با کیفیت مورد قبول بازارهای بین‌المللی پرداخت ولی سرانجام مسائل اجتماعی و ناسازگاری‌های دو فرهنگ شرق و غرب آن را به تعطیلی کشاند. در زمان سلطنت احمدشاه قاجار شاید بیش از۱۰۰ کارخانه ابریشم‌کشی در گیلان تاسیس شد و شهرستان رشت به تنهایی صاحب بیش از۴۰ دستگاه ماشین برای خشک کردن پیله بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان کارخانه پیله حاج معین‌السلطنه و کارخانه پیله رمضانی را نام برد. این مکان درحال حاضر به‌صورت یک باغ نگهداری می‌شود همچنین پناهگاه پرندگان مهاجر از سیبری است و متعلق به دولت است.

- منبع میراث فرهنگی