بعد از ماجرای عهدنامه پاریس یا جدایی هرات از ایران که ضربه سختی برای ناصرالدین شاه بود، میرزاآقا خان کرمانی را از وزارت برداشت و وزارت را ملغی اعلام کرد و سپس وزارتخانه‌ها را به شکل جدید ایجاد کرد. ممکن است بگویید کاری خطا است، اما نخستین‌باری که در دوران جدید، مدل غربی کابینه‌ها را به‌جای نظام قدیمی دیوانی ما که در راس آن صدراعظم است، ایجاد کردند، در دوران ناصرالدین شاه و پس از عهدنامه پاریس است.

- بخشی از یک گفت‌وگو با داریوش رحمانیان