میلسپو این را به عدلیه نوشته و از آنجا از من به بازخواست برخاستند. من پاسخ دادم که عدلیه برای درآمد دولت نیست. عدلیه، تلگرافخانه و پستخانه نیست. عدلیه نباید که دربند درآمد باشد. چون پاسخ استواری بود همان را به میلسپو فرستاده بودند.

- منبع: زندگانی من، (۱۰ سال در عدلیه) احمد کسروی.