موفقیت دولت در این امر کاهش فاصله صادرات با واردات از حدود ۳۴۰ میلیون قران در سال ۱۳۰۷/  ۱۹۲۸ به ۱۴۰ میلیون قران در سال ۱۳۱۲ ش/  ۱۹۳۳ م بود. البته سیاست صنعتی‌سازی به‌ویژه توسعه راه‌آهن به‌دلیل نیاز به ماشین‌آلات و ادوات، باعث افزایش واردات شد.

 

- از مقاله «بررسی سیاست‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران در بحران اقتصادی ۱۹۲۹؛ مطالعه آرشیوی»، نوشته علی رستم‌نژادنشلی، اصغر منتظرالقائم، ابوالحسن فیاض‌انوش، مندرج در فصلنامه گنجینه اسناد، پاییز ۱۳۹۵