در این مدت دو، سه نشریه کوچک (دارای تحریریه دو، سه نفری) وابسته به دولت چند شماره منتشر کردند که آنها هم مجبور به قطع انتشار شدند. در پی یک رشته تظاهرات گسترده که در چند نقطه از جمله دانشگاه تهران به تیراندازی ماموران و شهادت شماری از تظاهرات‌کنندگان منجر شده بود، روز ۱۳ آبان محمدعلی سفری دبیر وقت سندیکای روزنامه‌نگاران ایران تصمیم هیات‌مدیره سندیکا دایر بر اعتصاب عمومی جراید را اعلام داشت و این اعتصاب۶۲ روز ادامه یافت و می‌توان گفت که ایران تا ۱۶ دی ماه که دولت نظامی ازهاری کنار رفت فاقد روزنامه بود. در تاریخ عمومی مطبوعات (تاریخ جهانی رسانه‌ها)، از این اعتصاب به‌عنوان طولانی‌ترین و موثرترین اعتصاب اهل قلم در طول تاریخ ۳۵۰ ساله روزنامه‌نگاری یاد شده است.