«لاکروا»، نشریه فرانسوی، طی یکی از شماره‌های اخیر خود نوشته است: درهمین دوران ما انقلاب بهارعربی درکشورهای عربی نشان داد که راه رسیدن به دموکراسی تا چه اندازه دراز، شکننده و نامطمئن است. درانقلاب کبیر فرانسه نیز از شورش زندان «باستیل» تا رسیدن به نوعی جمهوری باثبات که شاهد آن هستیم، ۸۱ سال تحمل ومبارزه را به همراه داشت. لاکروا می‌افزاید: درمورد روسیه نیز با گذشت یکصد سال هنوزهم حکومتی خودکامه اداره امورکشوررا دردست دارد. به نوشته لاکروا تاریخ روسیه نشان می‌دهد که هرنوع نظام سیاسی که دراین سرزمین برقرار باشد، ساختارنظام همیشه کم وبیش جوهرخود کامگی خود را حفظ کرده است.