بیهقی در تاریخ خود، شیوه تقسیم غنایم میان سلطان و سپاهیان را چنین شرح می‌دهد که سلطان مسعود غزنوی پس از پیروزی بر غوریان، اموال غنیمتی چون زر و سیم و برده را بر سپاهیان بخشید و از میان سلاح‌ها آنچه کارآمدتر بود، به سلطان تعلق گرفت و مابقی را همانند اموال دیگر بر لشکر قسمت کردند. با استناد به اخبار مورخان، می‌توان دریافت که در تقسیم غنایم، درجه و مرتبه سپاهیان لحاظ می‌شده است، چنان‌که براساس روایت تاریخ سیستان در جنگی غنیمت سواران سه‌هزار دینار و از آن پادگان یک‌هزار دینار بوده است.

منبع: سیدمحمد نوع پسند، هیرو موسوی، «سیاست‌های اقتصادی نظام‌های حکومتی سامانی و غزنوی»، مجله تاریخ اجتماعی و اقتصادی