اصفهان اواخر دوران ساسانی از مراکز مهم تجاری، کشاورزی و نظامی ایران بود و این اهمیت تا حدی است که یزدگرد سوم به هنگام گریز در برابر اعراب، به اصفهان وارد شد؛ اما شرایط موجود را به نفع خویش ندید. اعراب نیز، پس از گشودن مرزهای بیرونی ایران، فتح اصفهان را نخستین هدف خویش در درون فلات مرکزی برگزیدند و این شهر پراهمیت را تصرف کردند.

- به نقل از یک مقاله به قلم تبوفضل رضوی، محمدحسین فروغی، مندرج در «پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران»، بهار و تابستان ۹۴