این جنگ که در «پواتیه» واقع در مرکز فرانسه روی داده بود آخرین حد پیشروی نیروهای عرب مسلمان در اروپا بود. عبدالرحمن در چهارمین روز نبرد کشته شده بود. پیش از آن مسلمانان دو بار از اسپانیا و از طریق «پیرنه» به فرانسه حمله کرده و حتی «بردو» را تصرف کرده بودند.